Ga direct naar het artikel
27 mei 2019

Wet- & regelgeving

Tijdens de 2 kennissessies van 4 april 2019 (Rubber Resources) en 27 mei 2019 (Stadhuis) is aan de MEA-deelnemers een samenvatting uitgereikt rondom de wet- & regelgeving energiebesparing en informatieplicht.

Wet Milieu Beheer: energiebesparing & informatieplicht

Betreft energiebesparing

Het element informatieplicht wordt toegevoegd aan het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer

Verplichting: vanuit de wet milieubeheer hebben bedrijven en organisaties hebben energiebesparingsplicht: zij moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die een terugverdientijd hebben van kleiner dan of gelijk aan 5 jaar.

Informatieplicht is een verbijzondering hierbinnen: bedrijven en organisaties moeten Informatie verstrekken aan bevoegd gezag of zij die maatregelen genomen hebben. Daartoe moeten zij elke 4 jaar , te beginnen uiterlijk 1 juli 2019, de maatregelen die voor de bedrijven uit hun sector van toepassing zijn aanvinken of zij die maatregelen genomen hebben. 
De bedrijven moeten de getroffen energiebesparende maatregelen melden aan het bevoegd gezag.

De bedrijven kunnen invulling geven aan de energiebesparingsplicht door de maatregelen op de Erkende maatregelenlijst (EML) te treffen. Er is voor 19 sectoren een specifieke EML opgesteld.

Doelgroep: alle bedrijven en organisaties die onder de werking van het Activiteitenbesluit vallen (A- en B-bedrijven) én met een jaarlijks verbruik groter of gelijk aan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) of 50.000 kWh elektriciteit.

Website: zie voor de volledige informatie www.rvo.nl/informatieplicht

Lijn Groen

Energy Efficiency Directive (EED): auditplicht

Betreft energiebesparing

Verplichting: bedrijven en organisaties hebben elk vier jaar een (energie) audit plicht. Dit dient aan bevoegd gezag gestuurd te worden. De verplichting betreft de audit, niet de verplichting tot het daadwerkelijk treffen van maatregelen. Dit dient het bevoegd gezag via de milieuvergunning te regelen.

Doelgroep: alle bedrijven en organisaties met meer dan 250 werknemers of met een bruto jaaromzet van meer dan 50 miljoen  en met meer dan 43 miljoen balanstotaal.

Lijn Groen

Kosten-batenanalyse warmtevoorziening

Betreft energiebesparing

Verplichting: Een bedrijf dient een KBA uit te voeren indien een bedrijf voornemens is om diverse vormen van stookinstallaties met totaal thermisch inputvermogen van meer dan 20 MW op te richten of een ingrijpende renovatie1 uit te voeren (geldt ook voor bestaande warmte- of koude netten).

Doelgroep: alle bedrijven en organisaties met meer dan 250 werknemers of met een bruto jaaromzet van meer dan 50 miljoen  en met meer dan 43 miljoen balanstotaal + meer dan 20 MW thermisch vermogen.

Website: zie voor de volledige informatie www.rvo.nl/eed

Lijn Groen

MJA/MEE convenant

Betreft energiebesparing

Wettelijke basis: geen, betreft vrijwillige afspraken tussen rijk en bedrijven/organisaties. Alle bedrijven hebben hun Energie Efficiëntie Plan (EEP) apart moeten ondertekenen.

Verplichting: bedrijven en organisaties nemen van energiebesparingsmaatregelen
(opstellen plan, monitoren, energiezorgsysteem)

Status: vrijwillig, niet wettelijk verankerd; convenanten lopen tot en met 2020

Website zie voor de volledige informatie www.rvo.nl/mja en www.rvo.nl/mee

Lijn Groen

Energielabel C kantoren

Betreft energiebesparing

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

Deze verplichting geldt niet voor:

kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie), monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten en binnen 2 jaar te slopen, transformeren of te onteigenen panden

Energiebesparingsverkenner Kantoren

Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u een indicatie krijgen hoe u aan de Energielabel C-verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

Website: zie voor de volledige informatie www.rvo.nl

Lijn Groen

EU Emissions Trading System (ETS)

Betreft CO2-reductie

Verplichting: basisverplichting is: bedrijven die deelnemen aan emissiehandel moeten voor elke ton CO2 die zij uitstoten een emissierecht inleveren.

Doelgroep: installaties met een thermisch vermogen van meer dan 20 MW.

Website: voor volledige informatie www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/wat-is-emissiehandel/

 

 

Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, slimme oplossingen en verhalen over energiebesparing, hernieuwbare opwek en circulariteit.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Maastricht Energieakkoord