Ga direct naar het artikel

Update Overzicht Regelgeving

Bedrijven worden in Nederland op basis van energieverbruik, grootte van het bedrijf of opgesteld vermogen gekoppeld aan de geldende regelingen. En aan de meeste regels zijn audits en informatieverplichtingen gekoppeld. Ook dit jaar zullen veel bedrijven vóór 31/12/20 hun audits uit moeten voeren. Wanneer ben je aan de beurt? In ons overzicht lichten we in het kort de meest voorkomende regelingen kort toe en geven we je handige links naar meer gedetailleerde informatie.

update sep 2020

WMB: energiebesparing & informatieplicht

Betreft energiebesparing

Het element informatieplicht wordt toegevoegd aan het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer

Verplichting: vanuit de wet milieubeheer hebben bedrijven en organisaties een energiebesparingsplicht: zij moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die een terugverdientijd hebben van kleiner dan of gelijk aan 5 jaar.

Informatieplicht is een verbijzondering hierbinnen: bedrijven en organisaties moeten informatie verstrekken aan het bevoegd gezag of zij die maatregelen genomen hebben. Daartoe moeten zij elke 4 jaar, te beginnen uiterlijk 1 juli 2019, de maatregelen die voor de bedrijven uit hun sector van toepassing zijn aanvinken of zij die maatregelen genomen hebben. De bedrijven moeten de getroffen energiebesparende maatregelen melden aan het bevoegd gezag.

De bedrijven kunnen invulling geven aan de energiebesparingsplicht door de maatregelen op de Erkende maatregelenlijst (EML) te treffen. Er is voor 19 sectoren een specifieke EML opgesteld.

Doelgroep: alle bedrijven en organisaties die onder de werking van het Activiteitenbesluit vallen (A- en B-bedrijven) én met een jaarlijks verbruik groter of gelijk aan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) of 50.000 kWh elektriciteit. 

Energy Efficiency Directive (EED): auditplicht

Betreft energiebesparing

Verplichting: bedrijven en organisaties hebben elk vier jaar een (energie) audit plicht. Dit dient aan bevoegd gezag gestuurd te worden via het eLoket van RVO. Aan de verplichting kan ook worden voldaan door het hebben van een gecertificeerd ISO 50.000 systeem.

De verplichting betreft de audit, niet de verplichting tot het daadwerkelijk treffen van maatregelen. Dit dient het bevoegd gezag via de milieuvergunning te regelen.

Doelgroep: alle bedrijven en organisaties met meer dan 250 werknemers of met een bruto jaaromzet van meer dan 50 miljoen en met meer dan 43 miljoen balanstotaal op holdingniveau.

Kosten-batenanalyse warmtevoorziening

Betreft energiebesparing

Verplichting: Een bedrijf dient een KBA uit te voeren indien een bedrijf voornemens heeft om diverse vormen van stookinstallaties met totaal thermisch inputvermogen van meer dan 20 MW op te richten of een ingrijpende renovatie uit te voeren (geldt ook voor bestaande warmte- of koude netten).

Doelgroep: alle bedrijven en organisaties met meer dan 250 werknemers of met een bruto jaaromzet van meer dan 50 miljoen  en met meer dan 43 miljoen balanstotaal + meer dan 20 MW thermisch vermogen op holdingniveau.

MJA3/MEE convenant

Betreft energiebesparing

Wettelijke basis: geen, betreft vrijwillige afspraken tussen rijk en bedrijven/organisaties. Alle bedrijven hebben hun Energie Efficiëntie Plan (EEP) apart moeten ondertekenen.

Verplichting: bedrijven en organisaties nemen energiebesparingsmaatregelen (opstellen plan, monitoren, energiezorgsysteem). EED- audit uitvoeren vóór 31/12/20

Status: vrijwillig, niet wettelijk verankerd; convenanten lopen tot en met 2020

Energielabel C kantoren

Betreft energiebesparing

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

Deze verplichting geldt niet voor:

kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie), monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten en binnen 2 jaar te slopen, transformeren of te onteigenen panden

Energiebesparingsverkenner Kantoren

Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u een indicatie krijgen hoe u aan de Energielabel C-verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

EU Emissions Trading System (ETS)

Betreft CO2-reductie

Verplichting: basisverplichting is: bedrijven die deelnemen aan emissiehandel moeten voor elke ton CO2 die zij uitstoten een emissierecht inleveren. Ook een ETS bedrijf heeft elke 4 jaar een EED-auditplicht als het bedrijf voldoet aan de criteria voor EED auditplicht (zie boven), maar kan ook aan deze verplichting voldoen door het hebben van een gecertificeerd ISO 50.000 systeem.

Doelgroep: installaties met een thermisch vermogen van meer dan 20 MW per individuele installatie.

Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, slimme oplossingen en verhalen over energiebesparing, hernieuwbare opwek en circulariteit.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Maastricht Energieakkoord